Sigru I e.C.

Dendi Güiquipeya

El sigru primeru enantis dela muestra era escomençó el 1 eneru del añu 100 e. C. i terminó el 31 diziembri del añu 1 e. C. S'alcuentra endrentu del periou estóricu dela Edá Antigua.